See“Karatepraxis Quick & Dirty #10: Soto Uke / Kizami Zuki / Gyaku Zuki / Oi Zuki“ on YouTube

Three ways to use seiken Zuki.